Certyfikaty / dokumenty rejestrowe

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
Decyzja o przyznaniu NIP
Decyzja KRBR o wpisaniu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych